پروژه نگین 8

 اجرای ساختمانی اسکلت فلزی به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف.
ساختمان بستگی دارد، نیازمند است
بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی در اجرا و ساخت اشکالات را
در پی خواهد داشت که به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد، که باید در اسرع وقت
ساختمان را به وسیله تعمیر محافظت کنیم و ضمن اجرای اصولی تعمیر، عمر مفید ساختمان را تداوم
بخشیم. چرا که در بعضی مواقع، اشتباه .تعمیر ساختمان خسارت مالی و جانی جبران ناپذیری در بر
خواهد داشت